Teemu Minkkinen

Valtuutettu tarkastaja

VTS 249

Ota yhteyttä

Määräaikaistarkastuksien yhteyteen voi haluessaan tilata sähkölaitteiston lämpökuvauksen, jossa nähdään mahdolliset huonot liitokset, vinokuormitukset ja ylikuormitukset. Varmennustarkastukset ja määräaikaistarkastukset voidaan sopia asiakkaiden kanssa joustavasti (myös iltaisin tai viikonloppuisin).

Varmennustarkastus suoritetaan dokumentteihin perehtyen ja asennusten aistinvaraiseen tarkastukseen, mittauksia tehdään pistokoe luontoisesti. Määräaikaistarkastuksessa perehdytään vanhoihin dokumentteihin esim. vanhat määräaikaistarkastuspöytäkirjat ja mahdollisiin vuosien mittaan tehtyihin muutostöihin.

Varmennustarkastus 

Sähkölaitteistolle on tehtävä käyttöönottotarkastuksen lisäksi varmennustarkastus, jos kyseessä on luokan 1, 2 tai 3 sähkölaitteisto. Varmennustarkastus on tehtävä myös sähkölaitteiston merkittävälle muutos- ja laajennustyölle.

Laitteistoluokitus on määritelty sähköturvallisuuslain 44. §:ssä.

Sähkölaitteistoluokitus 

Luokka 1:
a) sähkölaitteisto asuinrakennuksessa, jossa on enemmän kuin kaksi asuinhuoneistoa;

b) muu kuin asuinrakennuksen sähkölaitteisto, jonka suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria ja joka ei kuulu luokkiin 2 tai 3;

Luokka 2:

c) sähkölaitteisto, johon kuuluu yli 1 000 voltin nimellisjännitteisiä osia, lukuun ottamatta sellaista sähkölaitteistoa, johon kuuluu vain enintään 1 000 voltin nimellisjännitteellä syötettyjä yli 1 000 voltin sähkölaitteita tai niihin verrattavia laitteistoja;

d) sähkölaitteisto, jonka liittymisteho, jolla tarkoitetaan sähkölaitteiston haltijan kiinteistölle tai yhtenäiselle kiinteistöryhmälle rakennettujen liittymien liittymistehojen summaa, on yli 1 600 kilovolttiampeeria;

Luokka 3:

c) verkonhaltijan jakelu-, siirto- ja muu vastaava sähköverkko.

Sähköturvallisuuslaki (1135/2016)49 §

Määräaikaistarkastus

Käytössä olevalle luokan 1 ja 2 sähkölaitteistolle asuinrakennuksia lukuun ottamatta on tehtävä määräaikaistarkastus kymmenen vuoden välein.

Jos asuinrakennuksen osana on liiketiloja tai muita pääasiassa muuta käyttöä kuin asumista palvelevia tiloja, joiden suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria, on näiden tilojen sähkölaitteistolle tehtävä määräaikaistarkastus kymmenen vuoden välein.

Luokan 3 sähkölaitteistolle määräaikaistarkastus on tehtävä viiden vuoden välein.

 

Tarkastamme sähkölaitteistoja myös lämpökameralla, lue lisää. Palvelumme ovat saatavilla kattavasti koko Suomen alueella.

Toimitusehdot

Tilauksen voit tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Suurimmista kohteista tehdään tarkastussopimus. Tilaus tulee tehdä viikkoa kaksi ennen toivottua tarkastusta, ellei kohteesta muuta sovita.

Tilaajan kanssa sovimme tarkastusajankohdan, selvitämme tiloihin pääsyn ja kohteessa liikkumisen mahdolliset rajoitteet huomioiden. Selvitämme myös työvälineet ja mahdollisen avustavan henkilön läsnäolon. Kohteen omistajalta/haltijalta on oltava lupa kohteen tarkastamiseksi. Tarkastusta varten tulee päästä kaikkiin tarkastettavan kohteen osiin.

Tarkastus on mahdollista keskeyttää tarkastuskohteen puutteellisuuksien vuoksi, jotka estävät laitteiston asianmukaisen tarkastuksen. Aiheutuneet kustannukset peritään kuitenkin tilaajalta tuntiveloituksena. Tarkastuksen jatkamisesta sovitaan erikseen. Tilauksen yhteydessä tai viimeistään tarkastustilanteessa on toimitettava kohteen haltijan, kohteen ja (rakentajan) sähköurakoitsijan tiedot osoitteineen, yhdyshenkilöineen, yhteystietoineen ja mahdollisen käytönjohtajan ja/tai huoltoyhtiön tiedot kirjallisena tarkastajalle.

Varmennustarkastuksessa kohteen tulee olla valmis ja käyttöönottotarkastus mittauksineen suoritettu. Kohteen piirustukset tulee olla tehty valmiiksi ja poikkeamista kirjallinen selvitys. Tarkastuskohteen dokumentteihin varataan mahdollisuus tutustua ennen tarkastusta ja viimeistään tarkastustilanteessa.

 

Kerromme mielellämme lisää tarkastukseen valmistautumisesta ja valtuutetun tarkastajan tehtävistä! Tarjoamme myös kattavat sähkölaitteiston lämpökuvaukset, sähkönlaadunmittaukset sekä käyttöönottotarkastukset